Карта сайта

ПОЛОЖЕННЯ про Управління споживчого ринку Департаменту адміністративних послуг та споживчого ринку Харківської міської ради (нова редакція)

02.01.2020

1 .Загальні положення
1.1. Управління споживчого ринку Департаменту адміністративних послуг та споживчого ринку Харківської міської ради (далі - Управління) є самостійним виконавчим органом міської ради, який діє у складі Департаменту адміністративних послуг та споживчого ринку Харківської міської ради (далі - Департамент) без права юридичної особи.
1.2. Управління підзвітне та підконтрольне Харківській міській раді, підпорядковане виконавчому комітету Харківської міської ради, міському голові, першому заступнику міського голови та директору Департаменту.
1.3. У своїй діяльності Управління керується Конституцією і законами України, постановами Верховної Ради України, декретами, постановами та розпорядженнями Кабінету Міністрів України, актами Президента України, рішеннями Харківської міської ради та її виконавчого комітету, розпорядженнями Харківського міського голови, цим Положенням та іншими нормативними актами.
1.4. Управління утримується за рахунок коштів бюджету міста Харкова. Матеріально-технічне і фінансове забезпечення роботи Управління здійснює Департамент.
1.5. Управління має штамп та відповідні бланки.
1.6. Юридична адреса Управління: вул. Чернишевська, 26, м. Харків.

2. Мета та завдання Управління
2.1. Метою діяльності Управління є забезпечення реалізації прав фізичних та юридичних осіб у сфері споживчого ринку.
2.2. Основними завданнями Управління є:
2.2.1. Проведення державної політики в сфері споживчого ринку та захисту прав споживачів.
2.2.2. Сприяння розвитку та підтримці підприємницької діяльності, економічної конкуренції, створення умов для розвитку виробництва, ринкових відносин.
2.2.3. Створення сприятливих економічних, правових, організаційних, морально-психологічних та інших умов для стабільної і ефективної роботи суб'єктів господарювання в сфері споживчого ринку.
2.3. Управління при виконанні покладених на нього завдань взаємодіє з органами державної виконавчої влади, депутатами, постійними комісіями Харківської міської ради, тимчасовими контрольними комісіями та іншими органами, утвореними Харківською міською радою, департаментами, адміністраціями районів та іншими виконавчими органами Харківської міської ради, підприємствами, організаціями, установами, об'єднаннями громадян.

3. Функції Управління відповідно до завдань та повноважень
3.1. Управління відповідно до покладених на нього завдань:
3.1.1. Аналізує та визначає пріоритетні напрямки підтримки та розвитку підприємництва у сфері споживчого ринку та надання послуг населенню у місті.
3.1.2. Сприяє залученню суб'єктів підприємництва до вирішення міських соціально-економічних проблем.
3.1.3. Сприяє формуванню конкурентного ринкового середовища, участі у розвитку ринкової інфраструктури.
3.1.4. Сприяє появі нових господарюючих суб'єктів, створенню додаткових робочих місць, зменшенню безробіття.
3.1.5. Бере участь в організації та проведенні загальноміських конкурсів, проектів, семінарів, конференцій, виставок.
3.1.6. Бере участь у розробці та реалізації програм соціально-економічного розвитку міста, програм підтримки та розвитку підприємництва, інших міських програм. Готує звіти про хід і результати їх виконання.
3.1.7. Забезпечує залучення на договірній основі підприємств, організацій, інститутів та інших установ усіх видів господарської діяльності та форм власності, а також окремих вчених і фахівців до розробки, реалізації пропозицій, програм, заходів відповідно до компетенції Управління.
3.1.8. Готує пропозиції щодо удосконалення системи інформаційно- правового обслуговування малого бізнесу у сфері споживчого ринку.
3.1.9. Сприяє насиченню споживчого ринку міста, розширенню товарного асортименту високоякісних товарів за рахунок оптимального використання місцевих товарно-сировинних та матеріально-технічних ресурсів, додаткового залучення можливостей інших регіонів країни та закордонних партнерів.
3.1.10. Здійснює контроль за належною організацією обслуговування населення підприємствами торгівлі, громадського харчування та побутового обслуговування, ринками та торговельними майданчиками, спрямованого на задоволення попиту населення міста, захист соціальних інтересів малозабезпечених верств населення, пільгового контингенту, обслуговування учнів, студентів.
3.1.11. Координує організацію роботи з розміщення об'єктів сезонної торгівлі.
3.1.12. Сприяє здійсненню та розширенню взаємовигідних зв'язків із виробниками товарів народного споживання та сільськогосподарської
3.1.13. Веде загальний облік та базу (реєстр) даних суб'єктів підприємницької діяльності, які займаються торговельною, торговельно- виробничою діяльністю, наданням побутових послуг населенню, виробництвом і переробкою харчової продукції в міні-цехах, утримують ринки та торговельні майданчики, незалежно від форм власності, шляхом проведення анкетування та оформлення картки обліку.
3.1.14. Розробляє та реалізує систему заходів підтримки вітчизняних товаровиробників у сфері споживчого ринку, шляхом:
сприяння організації міжрегіональних ярмарок, виставок-продажу вітчизняних виробників, укладенню міжрегіональних угод;
організації проведення міських виставок, ярмарок, конкурсів у сфері споживчого ринку.
3.1.15. Проводить моніторинг цін на основні види продукції на споживчому ринку міста. Вносить пропозиції в установленому порядку щодо їх вдосконалення або зміни.
3.1.16. Сприяє підвищенню культури обслуговування населення, ефективності та якості роботи підприємств галузі торгівлі та послуг, удосконаленню організації обслуговування, впровадженню нових форм.
3.1.17. Встановлює за погодженням з власниками та врахуванням пропозицій адміністрацій районів Харківської міської ради зручний для населення режим роботи розташованих на території міста підприємств торгівлі, ресторанного господарства та побутового обслуговування, незалежно від форм власності.
3.1.18. Видає відповідно до законодавства документи на розміщення об'єктів споживчого ринку. Приймає рішення про анулювання або тимчасове призупинення їх дії у разі порушення екологічних, санітарних правил, правил торговельного та побутового обслуговування населення, інших умов законодавства.
3.1.19. Координує діяльність та здійснює контроль за роботою ринків та торговельних майданчиків міста, розробляє та забезпечує реалізацію заходів із впорядкування їх діяльності та перетворення на сучасні торговельні комплекси.
3.1.20. Сприяє організації роботи щодо обслуговування малозабезпечених громадян соціально необхідними побутовими послугами, у тому числі користування лазнями, пральнями, перукарнями, майстернями з ремонту одягу, взуття, побутової техніки на умовах благодійності.
3.1.21. Бере участь у погодженні розташування об'єктів торгівлі, дрібнороздрібної мережі, громадського харчування, побутового обслуговування населення, ринків та торговельних майданчиків усіх форм власності, у розгляді питань перепрофілювання об'єктів споживчого ринку, землекористування та використання об'єктів нерухомості.
3.1.22. Сприяє створенню можливостей для організації доступу до об'єктів споживчого ринку та підприємництва для осіб з інвалідністю та інших маломобільних груп населення.
3.1.23. Здійснює організацію, розробку та реалізацію заходів щодо проведення мобілізаційної підготовки та цивільного захисту, у тому числі здійснює розробку мобілізаційних планів за напрямками діяльності Департаменту, організує та контролює роботу спеціалізованої служби торгівлі та харчування цивільного захисту міста Харкова.
3.1.24. Планує, готує пропозиції та контролює використання продовольчих та непродовольчих товарів підприємств та організацій міста, з якими укладені угоди про виконання завдань цивільного захисту, у разі виникнення надзвичайних ситуацій. Сприяє проведенню навчань із підготовки спеціалістів з питань цивільного захисту. Забезпечує взаємодію з відповідними органами державної виконавчої влади з питань забезпечення потреб і підвищення стабільності роботи підприємств торгівлі, ресторанного господарства та побутового обслуговування населення в умовах надзвичайних ситуацій.
3.1.25. Координує та здійснює контроль за підприємствами, які виконують завдання при надзвичайних ситуаціях і в особливий період та входять до спеціалізованої служби торгівлі та харчування цивільного захисту в районах міста Харкова.
3.1.26. Здійснює самостійно або за участю відповідних державних органів контроль за роботою підприємств споживчого ринку міста, незалежно від форм власності, за дотриманням суб’єктами господарювання законодавства України у сфері захисту прав споживачів та інших нормативних актів, що регламентують роботу у сфері торгівлі та сфері надання послуг.
3.1.27. Забезпечує виконання повноважень органів місцевого самоврядування, передбачених Законом України «Про захист прав споживачів».
3.1.28. Складає протоколи про адміністративні правопорушення згідно з чинним законодавством.
3.1.29. Надає методичну, консультаційну та організаційну допомогу підприємствам торгівлі, ресторанного господарства, побутового обслуговування населення з питань, які належать до компетенції Департаменту. Сприяє вивченню нормативно-технічних вимог, правил торгівлі, роботи підприємств ресторанного господарства, побутового обслуговування населення суб’єктами підприємництва усіх форм власності.
3.1.30. Здійснює контроль за дотриманням правил благоустрою підприємствами торгівлі, ресторанного господарства та побутового обслуговування населення, утриманням в належному стані елементів благоустрою та територій, прилеглих до цих підприємств.
3.1.31. Забезпечує роботу з відповідними державними органами щодо отримання та обробки інформаційних матеріалів та статистичних даних з питань, які належать до компетенції Управління.
3.1.32. Розглядає звернення фізичних та юридичних осіб з питань, які належать до компетенції Управління.
3.1.33. Координує та організує поточну роботу із загальноміських питань відповідних підрозділів адміністрацій районів Харківської міської ради.
3.1.34. Готує проекти рішень Харківської міської ради, її виконавчого комітету, розпоряджень міського голови з питань, які належать до компетенції Управління.
3.1.35. Здійснює інші, покладені на Управління повноваження, згідно з чинним законодавством.
3.2. Управління має право:
3.2.1. Одержувати в установленому порядку від інших виконавчих органів Харківської міської ради, підприємств, установ і організацій інформацію, документи та інші матеріали, необхідні для виконання покладених на нього завдань.
3.2.2. Залучати за погодженням з керівниками спеціалістів інших виконавчих органів Харківської міської ради, підприємств, установ і організацій, громадських об'єднань для розгляду питань, що належать до його компетенції.
3.2.3. Скликати в установленому порядку наради з питань, що належать до його компетенції.

4. Структура Управління
4.1. До складу Управління входять відділи.
4.2. Структура Управління затверджується міським головою.
4.3. Діяльність Управління регламентується положенням, яке затверджується Харківською міською радою.
4.4. Права, обов'язки і відповідальність працівників Управління визначені у положеннях про структурні підрозділи Управління та посадових інструкціях, які затверджуються директором Департаменту.

5. Керівництво Управління
5.1. Управління очолює начальник, який призначається на посаду та звільняється з посади міським головою.
5.2. Начальник Управління за посадою є заступником директора Департаменту.
5.3. Начальник Управління:
5.3.1. Здійснює керівництво діяльністю Управління.
5.3.2. Забезпечує виконання покладених на Управління завдань, несе персональну відповідальність за їх виконання.
5.3.3. Представляє без доручення Управління у взаємовідносинах з фізичними та юридичними особами.
5.3.4. Видає доручення в межах повноважень, які надані Управлінню та передбачені цим Положенням, контролює їх виконання.
5.3.5. Забезпечує координацію діяльності структурних підрозділів.
5.3.6. Веде особистий прийом громадян, забезпечує виконання їх законних вимог і обґрунтованих прохань, розглядає в установленому порядку листи юридичних осіб, запити на інформацію, звернення та скарги громадян.
5.3.7. Представляє Управління і надає повноваження заступнику та іншим працівникам по представництву інтересів Управління в інших організаціях, підприємствах, установах з питань, які входять до компетенції Управління.
5.3.8. Забезпечує виконання працівниками управління вимог чинного законодавства України.
5.3.9. Вживає заходи щодо поліпшення умов праці та відпочинку працівників Управління.
5.3.10. Організовує підготовку проектів рішень Харківської міської ради, її виконавчого комітету та розпоряджень міського голови з питань, які належать до компетенції Управління.
5.3.11. Надає для виконання доручення відповідним галузевим підрозділам адміністрацій районів Харківської міської ради, координує та організовує їх поточну роботу з питань споживчого ринку.
5.3.12. Здійснює інші повноваження, надані Департаментом адміністративних послуг та споживчого ринку і чинним законодавством України.

6. Прикінцеві положення
6.1. Припинення діяльності Управління здійснюється за рішенням Харківської міської ради відповідно до вимог чинного законодавства України.
6.2. Зміни і доповнення до цього Положення вносяться в порядку, встановленому для його прийняття.