Карта сайту

ПОЛОЖЕННЯ про Управління адміністративних послуг Департаменту адміністративних послуг та споживчого ринку Харківської міської ради (нова редакція)

21.01.2017

ПОЛОЖЕННЯ
про Управління адміністративних послуг Департаменту адміністративних послуг та споживчого ринку Харківської міської ради
(нова редакція)

1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

1.1. Управління адміністративних послуг Департаменту адміністративних послуг та споживчого ринку Харківської міської ради (далі - Управління) є самостійним виконавчим органом міської ради, який діє у складі Департаменту адміністративних послуг та споживчого ринку Харківської міської ради (далі - Департамент) без права юридичної особи.

1.2. Управління підзвітне та підконтрольне Харківській міській раді, підпорядковане виконавчому комітету Харківської міської ради, міському голові, першому заступнику міського голови та директору Департаменту.

1.3. У своїй діяльності Управління керується Конституцією і законами України, постановами Верховної Ради України, декретами, постановами та розпорядженнями Кабінету Міністрів України, актами Президента України, рішеннями Харківської міської ради та виконавчого комітету Харківської міської ради, розпорядженнями Харківського міського голови, цим Положенням та іншими нормативними актами.

1.4. Управління утримується за рахунок коштів бюджету міста Харкова. Матеріально-технічне і фінансове забезпечення роботи Управління здійснює Департамент.

1.5. Управління має штамп та відповідні бланки.

1.6. Юридична адреса Управління: м. Харків, Гімназійна набережна, 26.

2. МЕТА ТА ЗАВДАННЯ УПРАВЛІННЯ

2.1. Діяльність Управління здійснюється за принципами:

2.1.1. прозорості, відкритості та послідовності дій при наданні адміністративних послуг;

2.1.2. орієнтації на суб'єкта звернення - забезпечення ефективної взаємодії із суб'єктом звернення;

2.1.3. інформованості - забезпечення суб'єктів звернення вичерпною інформацією щодо адміністративних послуг;

2.1.4. зворотного зв'язку - встановлення зворотного зв'язку із суб'єктом звернення;

2.1.5. організація єдності - взаємодія Управління з суб'єктами надання адміністративних послуг.

2.2. Метою роботи Управління є: забезпечення організації надання адміністративних послуг суб'єктам звернень, в тому числі документів дозвільного характеру (реєстрації декларацій) суб'єктам господарювання. Створення сприятливих економічних, правових, організаційних умов для стабільної і ефективної роботи суб'єктів господарювання.

2.3. Основними завданнями Управління є:

2.3.1. створення доступних та зручних умов для надання суб'єктам звернень адміністративних послуг;

2.3.2. надання суб'єктам звернень консультацій та інформації про адміністративні послуги та порядок їх одержання, перелік документів для одержання адміністративних послуг;

2.3.3. прийняття від суб'єктів звернень документів, необхідних для надання адміністративних послуг, їх реєстрація та подання документів (їх копій) відповідним суб'єктам надання адміністративних послуг не пізніше наступного робочого дня після їх отримання;

2.3.4. спрощення процедур отримання адміністративних послуг та підвищення їх якості;

2.3.5. запобігання посередницьких послуг при наданні адміністративних послуг;

2.3.6. електронний документообіг для якісного надання послуг суб'єктам звернень;

2.3.7. видача суб'єкту звернення результату адміністративної послуги ;

2.3.8. організація співпраці із місцевими та регіональними органами державної виконавчої влади;

2.4 Управління при виконанні покладених на нього функцій взаємодіє з органами державної виконавчої влади, депутатами, постійними комісіями, тимчасовими контрольними комісіями та іншими органами, утвореними міською радою, департаментами, адміністраціями районів та іншими виконавчими органами Харківської міської ради, підприємствами, організаціями, установами, об'єднаннями громадян.

3. ФУНКЦІЇ УПРАВЛІННЯ ВІДПОВІДНО ДО ЗАВДАНЬ ТА ПОВНОВАЖЕНЬ

3.2.1. Готує проекти рішень Харківської міської ради та її виконавчого комітету, а також проекти розпоряджень міського голови м. Харкова з питань надання адміністративних послуг та дозвільної системи.

3.2.2. Організовує роботу по виконанню вимог Закону України «Про адміністративні послуги», а саме:

1) надає суб'єктам звернень вичерпну інформацію і консультації щодо вимог та порядку надання адміністративних послуг;

2) приймає від суб'єктів звернень документи, необхідні для надання адміністративних послуг, здійснює їх реєстрацію та подає документи (їх копії) відповідним суб'єктам надання адміністративних послуг не пізніше наступного робочого дня після їх отримання з дотриманням вимог Закону України «Про захист персональних даних»;

3) видає або забезпечує надсилання через засоби поштового зв'язку суб'єктам звернень результати надання адміністративних послуг (у тому числі рішення про відмову в задоволенні заяви суб'єкта звернення), повідомлення про можливість отримання адміністративних послуг, оформлених суб'єктами надання адміністративних послуг;

4) організовує забезпечення надання адміністративних послуг суб'єктами їх надання;

5) здійснює контроль за додержанням суб'єктами надання адміністративних послуг строку розгляду справ та прийняття рішень;

6) надає адміністративні послуги у випадках, передбачених законом;

7) веде в мережі Інтернет веб-сторінку, що містить інформацію, необхідну для отримання адміністративних послуг;

8) може здійснювати прийняття звітів, декларацій та скарг, розгляд яких віднесено до повноважень Харківської міської ради .

3.2.3. Організовує роботу по виконанню вимог Закону України «Про дозвільну систему у сфері господарської діяльності», а саме:

1) надає суб'єкту господарювання вичерпну інформацію щодо вимог та порядку одержання документів дозвільного характеру;

2) приймає від суб'єкта господарювання документи, необхідні для одержання документів дозвільного характеру, реєструє та подає їх для розгляду відповідним дозвільним органам;

3) видає суб'єкту господарювання документи дозвільного характеру;

4) забезпечує документообіг та взаємодію дозвільних органів;

5) контролює додержання посадовими особами дозвільних органів строків розгляду та видачі документів дозвільного характеру;

6) інформує заступника міського голови, який координує роботу Управління, та уповноважені органи відповідно до закону про порушення вимог законодавства з питань видачі документів дозвільного характеру посадовою особою дозвільного органу;

9) готує пропозиції щодо удосконалення процедури видачі документів дозвільного характеру;

10) веде в мережі Інтернет веб-сторінку, яка містить інформацію, необхідну для отримання документів дозвільного характеру;

11) складає протоколи про адміністративні правопорушення у випадках, передбачених законом.

3.2.4. Розгляд звернень громадян, підприємств, установ, організацій, у тому числі об'єднань громадян, фізичних осіб-підприємців, депутатські звернення та запити в порядку, передбаченому чинним законодавством України, забезпечує виконання вимог законодавства України про доступ до публічної інформації.

3.2.5. Участь у підготовці проектів угод, договорів, меморандумів, протоколів зустрічей делегацій і робочих груп у межах повноважень Управління.

3.2.6. Інформування про роботу Управління на офіційному сайті Харківської міської ради та в друкованих засобах масової інформації.

3.2.7. Отримання від підприємств усіх форм власності інформації, необхідної для виконання задач Управління.

3.2.8. Презентація на ділових форумах, конференціях, виставках - презентаціях тощо, підготовка рекламно-інформаційних матеріалів.

3.2.9. Розгляд звернень та пропозицій органів державної влади, господарських структур, засобів масової інформації та громадян з питань, які відносяться до компетенції Управління, прийняття рішень з цих питань.

3.2.10. Участь у розробці та реалізації програм соціально-економічного розвитку міста, програм підтримки та розвитку підприємництва, інших міських програм. Підготовка звітів про хід і результати їх виконання.

3.2.11. Здійснення інших покладених на Управління повноважень згідно з чинним законодавством.

4. СТРУКТУРА УПРАВЛІННЯ

4.1. До складу Управління входять відділи.

4.2. Структура Управління затверджується Харківським міським головою.

4.3. Діяльність Управління регламентується положенням, яке затверджується Харківською міською радою.

4.4. Права, обов'язки і відповідальність працівників Управління визначені у положеннях про структурні підрозділи Управління та посадових інструкціях, які затверджуються директором Департаменту.

5. КЕРІВНИЦТВО УПРАВЛІННЯМ

5.1. Управління очолює начальник, який призначається на посаду міським головою за поданням директора Департаменту на підставі рішення конкурсної комісії Департаменту або по іншій процедурі, передбаченій законодавством України.

Начальник Управління є за посадою заступником директора Департаменту та адміністратором.

5.2. Звільнення начальника Управління здійснюється міським головою за погодженням з уповноваженим органом відповідно до вимог діючого законодавства України.

5.3. Начальник Управління:

- здійснює керівництво діяльністю Управління, несе персональну відповідальність за виконання покладених на Управління завдань, реалізацію його повноважень;

- представляє без доручення Управління у взаємовідносинах з фізичними та юридичними особами;

- надає доручення в межах повноважень, які надані Управлінню та передбачені цим Положенням, контролює їх виконання;

- забезпечує координацію діяльності структурних підрозділів.

- веде особистий прийом громадян, забезпечує виконання їх законних вимог і обґрунтованих прохань, розглядає в установленому порядку листи юридичних осіб, запити на інформацію, звернення та скарги громадян;

- представляє Управління і надає повноваження заступнику та іншим працівникам по представництву інтересів Управління в інших організаціях, підприємствах, установах з питань, які входять до компетенції Управління;

- забезпечує виконання працівниками Управління вимог Закону України «Про статус депутатів місцевих рад»;

- вживає заходів щодо поліпшення умов праці та відпочинку працівників Управління;

- здійснює інші повноваження, надані Департаментом і чинним законодавством України.

6. ПРИКІНЦЕВІ ПОЛОЖЕННЯ

6.1. Припинення діяльності Управління здійснюється за рішенням Харківської міської ради відповідно до вимог діючого законодавства України.

6.2. Зміни і доповнення до цього Положення вносяться в порядку, встановленому для його прийняття.