Карта сайту

ПОЛОЖЕННЯ про Управління споживчого ринку Департаменту адміністративних послуг та споживчого ринку Харківської міської ради (нова редакція)

21.01.2017

ПОЛОЖЕННЯ
про Управління споживчого ринку Департаменту адміністративних послуг та споживчого ринку Харківської міської ради
(нова редакція)

1 .ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

1.1. Управління споживчого ринку Департаменту адміністративних послуг та споживчого ринку Харківської міської ради (далі - Управління) є самостійним виконавчим органом міської ради, який діє у складі Департаменту адміністративних послуг та споживчого ринку Харківської міської ради (далі - Департамент) без права юридичної особи.

1.2. Управління підзвітне та підконтрольне Харківській міській раді, підпорядковане виконавчому комітету міської ради, міському голові, першому заступнику міського голови та директору Департаменту.

1.3. У своїй діяльності Управління керується Конституцією і законами України, постановами Верховної Ради України, декретами, постановами та розпорядженнями Кабінету Міністрів України, актами Президента України, рішеннями Харківської міської ради та виконавчого комітету Харківської міської ради, розпорядженнями Харківського міського голови, цим Положенням та іншими нормативними актами.

1.4. Управління утримується за рахунок коштів бюджету міста Харкова. Матеріально-технічне і фінансове забезпечення роботи Управління здійснює Департамент.

1.5. Управління має штамп та відповідні бланки.

1.6. Юридична адреса Управління: м. Харків, вул. Чернишевська, 26.

2. МЕТА ТА ЗАВДАННЯ УПРАВЛІННЯ

2.1. Метою та завданнями Управління є:

- проведення державної політики в сфері підприємництва та споживчого ринку;

- сприяння розвитку та підтримці підприємницької діяльності, конкуренції, створенню умов для залучення інвестицій в розвиток міста;

- створення сприятливих економічних, правових, організаційних, морально-психологічних та інших умов для стабільної і ефективної роботи суб'єктів господарювання;

- створення найбільш сприятливих умов розвитку виробництва, ринкових відносин, підвищенню підприємницької активності, виявленню фінансових резервів поповнення міського бюджету

2.2. Управління при виконанні покладених на нього функцій взаємодіє з органами державної виконавчої влади, депутатами, постійними комісіями, тимчасовими контрольними комісіями та іншими органами, утвореними міською радою, департаментами, адміністраціями районів та іншими виконавчими органами Харківської міської ради, підприємствами, організаціями, установами, об'єднаннями громадян.

3.ФУНКЦІЇ УПРАВЛІННЯ ВІДПОВІДНО ДО ЗАВДАНЬ ТА ПОВНОВАЖЕНЬ

Функціями управління є :

3.1. Проведення державної політики у сфері споживчого ринку та надання послуг населенню, підготовка та контроль за реалізацією міських цільових програм у галузі споживчого ринку та послуг.

3.2. Аналіз та визначення пріоритетних напрямків підтримки та розвитку підприємництва у сфері споживчого ринку та надання послуг населенню у місті.

3.3. Залучення суб'єктів підприємництва до вирішення міських соціально-економічних проблем.

3.4. Формування конкурентного ринкового середовища. Участь у розвитку ринкової інфраструктури.

3.5. Сприяння появі нових господарюючих суб'єктів, створенню додаткових робочих місць, зменшенню безробіття.

3.6. Організація та проведення загальноміських конкурсів, проектів.

3.7. Організація та участь у семінарах, конференціях, виставках, тощо.

3.8. Участь у розробці та реалізації програм соціально-економічного розвитку міста, програм підтримки та розвитку підприємництва, інших міських програм. Підготовка звітів про хід і результати їх виконання.

3.9. Залучення на договірній основі підприємств, організацій, інститутів та інших установ усіх видів господарської діяльності та форм власності, а також окремих вчених і фахівців для розробки, реалізації пропозицій, програм, заходів відповідно до компетенції Управління.

3.10. Участь у розробці проектів законодавчих та інших нормативно -правових актів у сфері споживчого ринку по залученню додаткових коштів до місцевих бюджетів.

3.11. Підготовка пропозицій з удосконалення системи інформаційно-правового обслуговування малого бізнесу у сфері споживчого ринку.

3.12. Аналіз необхідності надання суб'єктам підприємницької діяльності пільг зі сплати місцевих податків та зборів, надання пропозицій щодо підготовки проектів рішень міської ради з цього питання.

3.13. Взаємодія з представниками Центру надання адміністративних послуг м. Харкова, дозвільних органів та інших суб'єктів надання адміністративних послуг.

3.14. Сприяння насиченню споживчого ринку міста, розширення товарного асортименту високоякісних товарів за рахунок оптимального використання місцевих товарно-сировинних та матеріально-технічних ресурсів, додаткового залучення можливостей інших регіонів країни та закордонних партнерів.

3.15. Здійснення контролю за належною організацією обслуговування населення підприємствами торгівлі, громадського харчування та побутового обслуговування, ринками та торговельними майданчиками, спрямованого на задоволення попиту населення міста, захист соціальних інтересів малозабезпечених верств населення, пільгового контингенту, обслуговування учнів, студентів.

3.16. Координація та організація роботи з розміщення об'єктів сезонної торгівлі.

3.17. Сприяння здійсненню та розширенню взаємовигідних зв'язків із виробниками товарів народного споживання та сільськогосподарської продукції для задоволення потреб населення у товарах народного споживання.

3.18. Ведення загального обліку та бази (реєстру) даних суб'єктів підприємницької діяльності, які займаються торговельною, торговельно-виробничою діяльністю, наданням побутових послуг населенню, виробництвом і переробкою харчової продукції в мініцехах, утримують ринки та торговельні майданчики, незалежно від форм власності, шляхом проведення анкетування та оформлення картки обліку.

3.19. Розробка та реалізація системи заходів підтримки вітчизняних товаровиробників у сфері споживчого ринку:

- сприяння організації міжрегіональних ярмарок, виставок-продажу вітчизняних виробників, укладенню міжрегіональних угод;

- організація проведення міських виставок, ярмарок, базарів, конкурсів у сфері споживчого ринку та побутових послуг, торговельного обслуговування міських заходів.

3.20. Проведення моніторингу цін на основні види продукції на споживчому ринку міста. Внесення пропозицій в установленому порядку щодо їх вдосконалення або зміни.

3.21. Удосконалення організації обслуговування, впровадження нових форм, сприяння підвищенню культури обслуговування населення, ефективності та якості роботи підприємств галузі торгівлі та послуг.

3.22. Удосконалення організації дошкільного та шкільного харчування, сприяння ефективному використанню потужностей шкільних їдалень, надання фахових пропозицій щодо усунення збитковості шкільних підприємств. Сприяння організація харчування малозабезпеченого населення.

3.23. Встановлення, за погодженням з власниками та врахуванням пропозицій адміністрацій районів Харківської міської ради, зручного для населення режиму роботи розташованих на території міста підприємств „торгівлі, громадського харчування та побутового обслуговування, незалежно від форм власності.

3.24. Участь у присвоєнні класів підприємствам ресторанного господарства, харчування та проведення атестації і переатестації підприємств побутового обслуговування населення відповідно до законодавства.

3.25. Видача, відповідно до законодавства, документів дозвільного характеру на розміщення об'єктів торгівлі, громадського харчування, ринків, торговельних майданчиків та сфери послуг. Прийняття рішень про анулювання або тимчасове призупинення дії дозволу у разі порушення екологічних, санітарних правил, правил торговельного та побутового обслуговування населення, інших умов законодавства.

3.26. Здійснення координації діяльності та контролю за роботою ринків та торговельних майданчиків міста, розробка та реалізація комплексу заходів щодо впорядкування їх діяльності та перетворення у сучасні торговельні комплекси.

3.27. Сприяння організації роботи по обслуговуванню малозабезпечених громадян соціально-необхідними побутовими послугами, у тому числі лазень, пралень, перукарень, майстерень з ремонту одягу, взуття, побутової техніки на умовах благодійності.

3.28. Участь у погодженні розташування об'єктів торгівлі, дрібнороздрібної мережі, громадського харчування, побутового обслуговування населення, ринків та торговельних майданчиків усіх форм власності, у розгляді питань перепрофілювання об'єктів споживчого ринку, їх приватизації, землекористування та використовування об'єктів нерухомості.

3.29. Аналіз державно-правового регулювання у сфері споживчого ринку, розробка проектів нормативних актів та внесення пропозиції по удосконаленню нормативно-правового забезпечення діяльності галузі.

3.30. Надання пропозицій по організації, розробці та здійсненню заходів щодо проведення мобілізаційної підготовки та цивільного захисту за напрямками діяльності Управління.

3.31. Планування, підготовка пропозиції та контроль за використанням перехідних добових залишків продовольчих товарів підприємств та організацій міста на випадок аварій, катастроф та стихійних лих. Взаємодія з відповідними органами державної виконавчої влади з питань забезпечення потреб та підвищення стабільності роботи підприємств торгівлі, ресторанного господарства харчування та побутового обслуговування в умовах надзвичайних ситуацій.

3.32. Координація та здійснення контролю над підприємствами, які виконують завдання при надзвичайних ситуаціях і в особливий період та входять до спеціалізованих служб цивільного захисту районів міста.

3.33. Здійснення самостійно або за участю відповідних державних органів контролю за роботою підприємств споживчого ринку міста, незалежно від форм власності, за дотриманням законодавства України у сфері захисту прав споживачів та інших нормативних актів, що регламентують сферу торгівлі та сферу послуг.

3.34. Забезпечення виконання повноважень органів місцевого самоврядування, передбачених Законом України «Про захист прав споживачів».

3.35. Складання протоколів про адміністративні правопорушення згідно з чинним законодавством.

3.36. Надання методичної, консультаційної та організаційної допомоги підприємствам торгівлі, громадського харчування, побутового обслуговування населення з питань застосування правил торгівлі, ресторанного господарства, побутового обслуговування населення та іншим питанням, які входять до компетенції Управління, сприяння вивченню нормативно-технічних вимог, правил торгівлі, ресторанного господарства, побутового обслуговування населення підприємствами усіх форм власності.

3.37. Здійснення контролю за організацією благоустрою підприємствами торгівлі, громадського харчування та побутового обслуговування, за утриманням в належному стані елементів благоустрою біля цих підприємств.

3.38. Проведення перевірок території, що утримують підприємства торгівлі, громадського харчування та побутового обслуговування щодо дотримання юридичними та фізичними особами - підприємцями Закону України «Про благоустрій населених пунктів», Правил благоустрою території міста Харкова, інших нормативно-правових актів, що регулюють відносини у цій сфері, складання протоколів про порушення законодавства у сфері благоустрою.

3.39. Робота з відповідними органами місцевого самоврядування та державної виконавчої влади щодо одержання та обробки інформації з питань, які відносяться до компетенції Управління.

3.40. Розгляд звернень та пропозицій органів місцевого самоврядування, державної влади, господарських структур, засобів масової інформації та громадян з питань, які відносяться до компетенції Управління, прийняття рішень з цих питань.

3.41. Координація поточної роботи із загальноміських питань галузевих підрозділів адміністрацій районів Харківської міської ради.

3.42. Здійснення інших покладених на Управління повноважень згідно з чинним законодавством.

4. СТРУКТУРА УПРАВЛІННЯ

4.1. До складу Управління входять відділи.

4.2. Структура Управління затверджується Харківським міським головою.

4.3. Діяльність Управління регламентується положенням, яке затверджується Харківською міською радою.

4.4. Права, обов'язки і відповідальність працівників Управління визначені у положеннях про структурні підрозділи Управління та посадових інструкціях, які затверджуються директором Департаменту.

5. КЕРІВНИЦТВО УПРАВЛІННЯМ

5.1. Управління очолює начальник, який призначається на посаду міським головою за поданням директора Департаменту підприємництва та споживчого ринку на підставі рішення конкурсної комісії Департаменту або по іншій процедурі, передбаченій законодавством України.

Начальник Управління за посадою є заступником директора Департаменту.

5.2. Звільнення начальника Управління здійснюється міським головою за погодженням директора Департаменту відповідно до вимог діючого законодавства України.

5.3. Начальник Управління:

- здійснює керівництво діяльністю Управління, несе персональну відповідальність за виконання покладених на Управління завдань, реалізацію його повноважень;

- представляє без доручення Управління у взаємовідносинах з фізичними та юридичними особами;

- видає доручення в межах повноважень, які надані Управлінню та передбачені цим Положенням, контролює їх виконання;

- забезпечує координацію діяльності структурних підрозділів,

- веде особистий прийом громадян, забезпечує виконання їх законних вимог і обґрунтованих прохань, розглядає в установленому порядку листи юридичних осіб, запити на інформацію, звернення та скарги громадян;

- представляє Управління і надає повноваження заступнику та іншим працівникам по представництву інтересів Управління в інших організаціях, підприємствах, установах з питань, які входять до компетенції Управління;

- забезпечує виконання працівниками управління вимог чинного законодавства України;

- вживає заходів щодо поліпшення умов праці та відпочинку працівників Управління;

- здійснює інші повноваження, надані Департаментом підприємництва та споживчого ринку і чинним законодавством України.

6. ПРИКІНЦЕВІ ПОЛОЖЕННЯ

6.1. Припинення діяльності Управління здійснюється за рішенням Харківської міської ради відповідно до вимог чинного законодавства України.

6.2. Зміни і доповнення до цього Положення вносяться в порядку, встановленому для його прийняття.