Карта сайту

ПОЛОЖЕННЯ про Відділ з питань здійснення державної регуляторної політики Департаменту адміністративних послуг та споживчого ринку Харківської міської ради (нова редакція)

21.01.2017

ПОЛОЖЕННЯ
про Відділ з питань здійснення державної регуляторної політики Департаменту адміністративних послуг та споживчого ринку Харківської міської ради
(нова редакція)

1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ 

1.1. Відділ з питань здійснення державної регуляторної політики Департаменту адміністративних послуг та споживчого ринку Харківської міської ради (далі - Відділ) є виконавчим органом Харківської міської ради, який діє у складі Департаменту адміністративних послуг та споживчого ринку (далі - Департамент) без права юридичної особи.

1.2. Відділ підзвітний та підконтрольний Харківській міській раді, підпорядкований виконавчому комітету міської ради, міському голові, першому заступнику міського голови, директору Департаменту.

1.3. Відділ є правонаступником відділу з питань здійснення державної регуляторної політики Департаменту економіки та комунального майна Харківської міської ради.

1.4. У своїй діяльності Відділ керується Конституцією і законами України, постановами Верховної Ради України, декретами, постановами та розпорядженнями Кабінету Міністрів України, актами Президента України, рішеннями Харківської міської ради та виконавчого комітету Харківської міської ради, розпорядженнями Харківського міського голови, цим Положенням та іншими нормативними актами.

1.4. Відділ утримується за рахунок коштів бюджету міста Харкова. Матеріально-технічне і фінансове забезпечення роботи Відділу здійснює Департамент.

1.5. Відділ має штамп та відповідні бланки.

1.6. Юридична адреса Відділу: м. Харків, вул. Чернишевська, 26.

2. МЕТА ТА ЗАВДАННЯ ВІДДІЛУ 

2.1. Метою діяльності Відділу є впровадження державної регуляторної політики міською радою та її виконавчими органами, яка спрямована на вдосконалення правового регулювання господарських відносин, а також адміністративних відносин між регуляторними органами та суб'єктами господарювання, недопущення прийняття економічно недоцільних та неефективних регуляторних актів, зменшення втручання у діяльність суб'єктів господарювання та усунення перешкод для розвитку господарської діяльності, що здійснюється в межах, у порядку та у спосіб, що встановлені Конституцією та Законами України.

2.2. Основним завданням Відділу є координування та забезпечення здійснення реалізації державної регуляторної політики міською радою та її виконавчими органами у сфері господарської та адміністративної діяльності.

2.3. Відділ при виконанні покладених на нього функцій взаємодіє з органами виконавчої влади, депутатами, постійними комісіями, тимчасовими контрольними комісіями та іншими органами, утвореними міською радою, департаментами, адміністраціями районів та іншими виконавчими органами міської ради, підприємствами, організаціями, установами, об'єднаннями громадян та засобами масової інформації.

3. ФУНКЦІЇ ВІДДІЛУ ВІДПОВІДНО ДО ЗАВДАНЬ ТА ПОВНОВАЖЕНЬ

3.1. Бере участь у плануванні діяльності з підготовки проектів регуляторних актів.

3.2. Розглядає та візує в установленому порядку розроблені проекти нормативно-правових актів або інших офіційних письмових документів, які встановлюють, змінюють чи скасовують норми права та надає висновки щодо необхідності проходження відповідної процедури, передбаченої для регуляторних актів.

3.3. Вносить пропозиції щодо встановлення єдиного підходу до підготовки аналізу регуляторного впливу та здійснення відстежень результативності регуляторних актів; недопущення прийняття регуляторних актів, які є непослідовними або не узгоджуються чи дублюють діючі регуляторні акти; викладення положень регуляторного акта у спосіб, який є доступним та однозначним для розуміння особами, які повинні впроваджувати або виконувати вимоги цього регуляторного акта.

3.4. Надає консультації з підготовки аналізу регуляторного впливу.

3.5. Надає висновки щодо відповідності проектів нормативно-правових актів та інших офіційних письмових документів, які встановлюють, змінюють чи скасовують норми права, зокрема проектів регуляторних актів та відповідних аналізів регуляторного впливу Закону Україні «Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності» та Постанови Кабінету Міністрів від 11.03.2004 р. № 308 «Про затвердження методик проведення аналізу впливу та від стеження результативності регуляторного акта».

3.6. Проводить експертну оцінку нормативно-правових актів та проектів нормативно-правових актів, які регулюють господарські та адміністративні відносини.

3.7. Готує керівництву довідкові та аналітичні матеріали з питань, що стосуються компетенції відділу.

3.8. Повідомляє розробнику проекту про виявлення встановлених законом обставин, за яких такий акт не може бути прийнято або схвалено.

3.9. Бере участь у визначенні заходів, за допомогою яких буде здійснюватися відстеження результативності регуляторного акта в разі його прийняття.

3.10. Аналізує звіти про відстеження результативності регуляторних актів.

3.11. Подає пропозиції про перегляд, внесення змін, скасування або зупинення дії регуляторних актів, які суперечать принципам регуляторної політики у сфері адміністративно-господарської діяльності або прийняті з порушенням встановлених законом вимог.

3.12. Готує пропозиції щодо формування та здійснення державної регуляторної політики у сфері адміністративно-господарської діяльності.

3.13. У випадку необхідності виступає з пропозиціями щодо залучення організацій різних форм власності та господарювання, а також окремих спеціалістів для забезпечення здійснення державної регуляторної політики.

3.14. Бере участь у методичному забезпеченні діяльності, пов'язаної з реалізацією державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності.

3.15. Отримує від органів виконавчої влади, виконавчих органів міської ради та апарату міської ради, підприємств, установ та організацій незалежно від форм власності, інформацію, документи і матеріали, необхідні для виконання покладених на відділ завдань.

3.16. Скликає у встановленому порядку наради з питань, що належать до компетенції відділу.

3.17. Організовує конференції, семінари, інші заходи інформативно-методичного спрямування з питань, що належать до компетенції відділу.

4. СТРУКТУРА ВІДДІЛУ

4.1. Структура Відділу затверджується міським головою.

4.2. Штатний розпис та гранична чисельність Відділу затверджуються у встановленому порядку.

4.3 Права, обов'язки і відповідальність працівників Відділу визначені у посадових інструкціях, які затверджуються директором Департаменту.

5. КЕРІВНИЦТВО ВІДДІЛОМ

5.1. Відділ очолює начальник, який призначається на посаду міським головою за поданням директора Департаменту на підставі рішення конкурсної комісії або по іншій процедурі, передбаченій законодавством України.

5.2. Начальник відділу:

5.2.1 здійснює керівництво діяльністю Відділу;

5.2.2 несе персональну відповідальність за виконання покладених на Відділ завдань, реалізацію його повноважень, дотримання трудової дисципліни;

5.2.3 узгоджує та візує проекти нормативно-правових актів Харківської міської ради та її виконавчого комітету, а також інші документи, які мають ознаки регуляторних актів;

5.2.4 забезпечує виконання працівниками Відділу вимог чинного законодавства України;

5.2.5 здійснює інші повноваження, надані Департаментом і чинним законодавством України.

6. ПРИКІНЦЕВІ ПОЛОЖЕННЯ

6.1. Припинення діяльності Відділу здійснюється за рішенням Харківської міської ради відповідно до вимог діючого законодавства України.

6.2. Зміни і доповнення до Положення вносяться в порядку, встановленому для його затвердження.