Карта сайту

Підприємницька діяльність

27.07.2021

Згідно ст. 62 Цивільного кодексу України підприємство ‒ це самостійний суб'єкт господарювання, створений компетентним органом державної влади або органом місцевого самоврядування, або іншими суб'єктами для задоволення суспільних та особистих потреб шляхом систематичного здійснення виробничої, науково-дослідної, торговельної, іншої господарської діяльності в порядку, передбаченому ГК та іншими законами.

Підприємства можуть створюватися як для здійснення підприємництва, так і для некомерційної господарської діяльності.

Підприємство, якщо законом не встановлено інше, діє на основі статуту.

Згідно ст. 79 Цивільного кодексу України господарськими товариствами визнаються підприємства або інші суб'єкти господарювання, створені юридичними особами та / або громадянами шляхом об'єднання їх майна і участі в підприємницькій діяльності товариства з метою одержання прибутку.

Згідно ст. 80 Цивільного кодексу України до господарських товариств належать:

акціонерні товариства ‒ господарське товариство, яке має статутний фонд, поділений на визначену кількість акцій однакової номінальної вартості, і несе відповідальність за зобов'язаннями тільки майном товариства, а акціонери несуть ризик збитків, пов'язаних з діяльністю товариства, в межах вартості належних їм акцій;

товариства з обмеженою відповідальністю ‒ господарське товариство, яке має статутний фонд, поділений на частки, розмір яких визначається установчими документами, і несе відповідальність за своїми зобов'язаннями тільки своїм майном. Учасники товариства, які повністю сплатили свої вклади, несуть ризик збитків, пов'язаних з діяльністю товариства, в межах своїх вкладів;

товариства з додатковою відповідальністю ‒ господарське товариство, статутний фонд якого поділений на частки визначених установчими документами розмірів і яке несе відповідальність за своїми зобов'язаннями власним майном, а в разі його недостатності учасники цього товариства несуть додаткову солідарну відповідальність у визначеному установчими документами однаково кратному розмірі до вкладу кожного з учасників;

повні товариства ‒ господарське товариство, всі учасники якого відповідно до укладеного між ними договору здійснюють підприємницьку діяльність від імені товариства і несуть додаткову солідарну відповідальність за зобов'язаннями товариства усім своїм майном;

командитні товариства ‒ господарське товариство, в якому один або декілька учасників здійснюють від імені товариства підприємницьку діяльність і несуть за його зобов'язаннями додаткову солідарну відповідальність усім своїм майном, на яке за законом може бути накладено стягнення (повні учасники), а інші учасники присутні в діяльності товариства лише своїми вкладами (вкладники).

Учасниками повного товариства, повними учасниками командитного товариства можуть бути лише особи, зареєстровані як суб'єкти підприємництва.

Згідно ст. 82 Цивільного кодексу України

Установчим документом повного товариства і командитного товариства є засновницький договір. Установчим документом акціонерного товариства, товариства з обмеженою відповідальністю і товариства з додатковою відповідальністю є статут.

Згідно ст. 118 Цивільного кодексу України об'єднанням підприємств є господарська організація, утворена у складі двох або більше підприємств з метою координації їх виробничої, наукової та іншої діяльності для вирішення спільних економічних та соціальних завдань.

Згідно ст. 120 Цивільного кодексу України існують такі організаційно-правові форми об'єднань підприємств:

асоціація ‒ договірне об'єднання, створене з метою постійної координації господарської діяльності підприємств, що об'єдналися, шляхом централізації однієї або кількох виробничих та управлінських функцій, розвитку спеціалізації і кооперації виробництва, організації спільних виробництв на основі об'єднання учасниками фінансових та матеріальних ресурсів для задоволення переважно господарських потреб учасників асоціації;

корпорацією визнається договірне об'єднання, створене на основі поєднання виробничих, наукових і комерційних інтересів підприємств, що об'єдналися, з делегуванням ними окремих повноважень централізованого регулювання діяльності кожного з учасників органам управління корпорації;

консорціум ‒ тимчасове статутне об'єднання підприємств для досягнення його учасниками певної спільної господарської мети (реалізації цільових програм, науково-технічних, будівельних проектів тощо);

концерном визнається статутне об'єднання підприємств, а також інших організацій, на основі їх фінансової залежності від одного або групи учасників об'єднання, з централізацією функцій науково-технічного і виробничого розвитку, інвестиційної, фінансової, зовнішньоекономічної та іншої діяльності.

Статут підприємства містить порядок, відомості про найменування, організаційно-правову форму підприємства, місцезнаходження, склад, порядок розподілу прибутку і формування фондів підприємства, розмір статутного капіталу, порядку формування та компенсації його органів управління і контролю, порядок і умови реорганізації та ліквідації підприємства.

Філія ‒ відділення або самостійна частина підприємства, установи, організації, відокремлений підрозділ юридичної особи, що розташований поза місцем його знаходження та здійснює всі його функції або їх частину, в тому числі функції представництва. Філії не є юридичними особами. Вони наділяються майном який створив їх юридичною особою і діють на підставі затверджених ним положень. Керівники філій призначаються юридичною особою і діють на підставі його доручення. Відомості про філії повинні бути зазначені в установчих документах створив їх юридичної особи. Філії діють на підставі положень про філії, які затверджуються органами юридичної особи.

За інформацією Головного управління ДФС у Харківській області станом на 01.01.2021 на обліку в територіальних органах ДФС м.Харкова значилося 116 111 фізичних осіб-підприємців.

Загальний стан підприємництва, його роль в соціально-економічному розвитку міста характеризується наступними показниками (інформація Головного управління статистики в Харківській області).

Основні структурні показники діяльності підприємств по м.Харкову
у 2020 році

 

Великі підприємства

Середні  підприємства

Малі підприємства

Із них
мікропідприємства

Кількість підприємств, одиниць

13

825

18891

16283

Кількість  зайнятих працівників, осіб

30155

158090

89339

38699

Кількість  найманих працівників, осіб

30155

158032

86405

36006

Обсяг реалізованої продукції (товарів, послуг), тис. грн.

31118908,6

135657857,5

104281934,1

41211616,9